2525 - מבזקים ותמונות - חברת החשמל סיימה את שנת 2018 ברווח של כ-4 מיליארד
חדשות 24  - מבזקים
31/3/2019 23:55
חברת החשמל סיימה את שנת 2018 ברווח של כ-4 מיליארד
מאת: מערכת - חדשות 2525

· חברת החשמל סיימה את שנת 2018 ברווח של כ-4 מיליארדי ₪ (הכולל אירועים מיוחדים לא שוטפים בסך של כ-2.7 מיליארדי ₪ ), לעומת רווח של 4.7 מיליארדי ש"ח בשנת 2017 (הכולל אירועים מיוחדים לא שוטפים של כ-3.5 מיליארדי ₪ )

· לאחר נטרול השפעות אירועים מיוחדים לא שוטפים אלו, החברה הרוויחה בשנת 2018 כ- 1.3 מיליארדי ₪ , לעומת רווח של 1.2 מיליארדי ₪ בשנת 2017.

· החברה רשמה במהלך השנה, לראשונה מזה שנים רבות, ירידה בחוב הפיננסי נטו מתחת ל- 40 מיליארדי ₪ והסתכם לסוף התקופה לסך של כ- 38.3 מיליארד ש"ח.

· בדוחות הכספיים השנתיים של 2018 קבלו ביטוי השפעות החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה.

____________________________________________________________

היום (ראשון, 31.3.19), דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2018 , בהן באו לידי ביטוי השפעות של החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את שנת 2018 ברווח של 4 מיליארדי ש"ח, לעומת רווח של 4.7 מיליארדי ש"ח בשנת 2017.

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל:

" 2018 היא שנת המפנה ההיסטורי של משק האנרגיה וחברת החשמל. תהליך יישום הרפורמה ההיסטורית הביא כבר לשינוי דרמטי בחברה, במספר היבטים. בראש ובראשונה שיפור נוסף במצבה הפיננסי של החברה, כפי שמתבטא בדוחות הכספיים המתפרסמים היום. ירידה משמעותית נוספת בחוב, ויצירת בסיס מוצק לחברה רזה, יעילה, עסקית ותחרותית יותר, בזכות פרישות מוקדמות בהיקפים גדולים, צמצום שכבות ניהול ושינוי מבנה ארגוני והפיכתו למודרני יותר. הניהול השמרני והאחראי של ההנהלה בשנים האחרונות, תומך ביישומה המלא של הרפורמה במשק האנרגיה. רפורמה אשר בראש ובראשונה תיטיב עם הציבור בישראל, תסייע בהורדת יוקר המחייה, תפתח את הענף לתחרות ותתרום לצמיחה כלכלית של מדינת ישראל. אני גאה במהלך ההיסטורי שהובלנו, אשר את פירותיו הראשונים אנו רואים כבר בדוחות אלו."עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל : ""חברת החשמל מציגה מגמה מתמשכת של שיפור במצב הפיננסי והפחתה של התחייבויות פיננסית אל מתחת ל-40 מיליארד שקלים, כתולדה מהתנהלות שמרנית ואחראית. הנהלת החברה ועובדיה ימשיכו לקדם בנחישות את יעדי הרפורמה במקביל לצעדי ההתייעלות וההערכות לעידן התחרות, לצד השקעות בפיתוח תשתיות ושמירה על איכות אספקה ורמת שירות גבוהה״להלן נתונים נבחרים:

· החברה ממשיכה במגמת הקטנת החוב הפיננסי הכולל שלה, ומתחילת השנה קטן החוב בכ-3.7 מיליארד ₪ (מתוכו סך של 2.7 מיליארד ₪ בגין פרעון האג"ח הצמית) והסתכם לסוף התקופה לסך של כ- 38.3 מיליארד ₪, לעומת החוב הפיננסי נטו של החברה לשנת 2017 שהסתכם לסך של כ-42 מיליארד ₪.

· הכנסות החברה בשנת 2018 הסתכמו לסך של כ- 23.6 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-23.4 מיליארדי ₪ בשנת 2017, גידול של 1% בסך של כ-200 מיליוני ₪, הנובע משינוי בתמהיל תעריף החשמל

· הוצאות הריבית של החברה ירדו מ 1.96 מיליארדי ש"ח בשנת 2017 ל – 1.76 מיליארדי ש"ח בשנת 2018 - קיטון של כ-200 מיליוני ₪ בהמשך לירידה מתמשכת משנת 2016. זאת הן כתוצאה מהשפעות הסדר הנכסים והן מירידה בחוב הפיננסי של החברה וירידה בשיעורי ריבית גיוס החוב.

· החברה העבירה לרשויות מקומיות ולמדינה נכסי נדל"ן, במסגרת יישום "הסדר הנכסים". השפעות יישום הסדר הנכסים תרמו לרווחי החברה כ-2.4 מיליארד ₪ נטו.

· כחלק מהשינוי המבני פרשו 459 עובדים בפרישה מוקדמת בשנת 2018. עיקר ההשפעה של פרישת עובדים אלו על החיסכון בעלויות, תבוא לידי ביטוי בשנת 2019 ואילך, פרישות אלו אשר הינן הראשונות בפרישות הרפורמה (מתוך 1,803 עובדים בתקופה עד 2025 ) הן המשך לצעדי התייעלות שביצעה החברה בשנים האחרונות.

· הרווח נטו לאחר השפעת המס בשנת 2018 בסך 4 מיליארדי ₪ כלל מספר אירועים מיוחדים לא שוטפים:

o רווח בסך של כ-2.4 מיליארדי ₪ נטו ממס כתוצאה מהסדר הנכסים שנחתם בין החברה ובין המדינה ורשות מקרקעי ישראל .

o החלטת ממשלה בדבר שינויים מבניים במשק החשמל ובחברה, גרמו לרישום הוצאה בסך 4.2 מיליארדי ₪ ברוטו (3.3 מיליארדי ₪ לאחר השפעת המס). רישום ההוצאה לא השפיע על הרווח הנקי בשל רישום נכס פיקוח בגין הוצאות אלו, בעקבות התחייבות המדינה לכסות את עלויות הרפורמה.

· הרווח נטו לאחר השפעת המס בשנת 2017 בסך 4.7 מילארדי ₪ כלל גם הוא מספר אירועים מיוחדים לא שוטפים:

o פסק דין של בית המשפט העליון ביום 30 באוגוסט 2017 בעניין תביעה כנגד החברה על גביית יתר בתעריף, בנושא הפנסיה והשכר, בו דחה בית המשפט בקשה לתביעה ייצוגית כנגד החברה, בעניין גביית יתר בגין פנסיה בעקבותיו ביטלה החברה את התחייבות הפיקוח בגין השבת סכומים לצרכנים שיצרה בעבר, בסך של כ-2.1 מיליארדי ש"ח.

o החלטת רשות החשמל להכרה תעריפית בהוצאות בגין זכאות לפנסיה של עובדי החברה מהעבר (לפני 2018), כתוספת להכרה הקיימת ברכיב זה בתעריף החשמל בשנים 2018 ואילך אפשרה על פי כללי החשבונאות לרשום נכס פיקוח של 1.2 מיליארדי ₪ ( 0.9 מיליארד ₪ לאחר מס ) .

o עדכון השנתי של תעריף החשמל המתבסס בין השאר על בסיס תעריפי הרשת החדש, בגינו גדל הרווח בסך של כ-0.3 מיליארדי ש"ח.
להכנסות אלו לא היו השפעות תזרימיות.

· הוצאות הריבית של החברה ירדו מ 1.96 מיליארדי ש"ח בשנת 2017 ל – 1.76 מיליארדי ש"ח בשנת 2018 קיטון של 200 מיליוני ₪, בהמשך לירידה מתמשכת משנת 2016 וזאת הן כתוצאה מהשפעות הסדר הנכסים והן מירידה בחוב הפיננסי של החברה וירידה בשיעורי ריבית גיוס החוב.

· החברה בחנה את אורך החיים של מקטעי הרשת ולאחר תיקוף העבודה ע"י מומחים בינלאומיים הוארך אורך החיים השימושי של נכסי מקטעי הרשת החל מהרבעון הרביעי של שנת 2018. אומדן ההשפעה הממוצעת השנתית של שינוי האומדן בשנים הבאות , ביחס לרכוש הקיים כיום בחברה, הינו קיטון בהוצאות הפחת בסך של כ-450 מיליוני ₪ . אולם בהתאם לכללי החשבונאות לחברות בפיקוח, לא תהיה להקטנה זו כל השפעה על רווחיות החברה.

· במהלך שנת 2018 הגדילה החברה את השקעותיה במקטעי הרשת בסך של כ-220 מיליוני ₪, השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות לגדול בשנים הבאות.

· ההון של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם לסך של כ- 24.8 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ- 20.8 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017.

קודם מבזק הבא

[ סגור חלון ]


כל הזכויות שמורות לאתר 2525 מבזקים ותמונות
קישורים ממומנים